توضیح: اختصاص پورت و راه اندازی سرویس در این مرکز به علت محدودیت پورت با اولویت ثبت نام انجام میشود
از شماره تا شماره وضعیت توضیحات بیشتر
22350000 22379999 مجاز ---
22060000 22099999 مجاز ---
22110000 22149999 مجاز ---
22340000 22349999 غیر مجاز فیبر نوری

لیست مراکز مخابراتی و پیش شماره ها

تعرفه های فروش اینترنت پرسرعت

مدارک مورد نیاز و نحوه ی ارسال مدارک